SOMATIC EXPERIENCING

eli KEHOLLINEN KOKEMINEN

Tätä menetelmää voisi suomeksi kutsua nimellä kehollinen kokeminen. Kyse on traumaattisten kokemusten purkamisesta eheyttävän kehollisen kokemisen kautta.

Trauma voi olla paljon muutakin kuin äkillinen järkyttävä tapahtuma kuten onnettomuus tai väkivaltainen tilanne. Sen takana voi yhtä lailla olla pitkäaikainen voimakas stressi tai ahdistava elämäntilanne. Myös kehoon kohdistunut kirurgia tai vaikkapa vaikea synnytyskokemus voi jättää meihin traumamuiston. Joskus elämässä myös ulkopuolisten silmin pienet tapahtumat kuten nolaus tai häpeäkokemus nuoruudessa voivat vaikuttaa meihin edelleen aikuisina.

Uhkaavassa tilanteessa aivojemme alkukantaisin osa, aivorunko aktivoituu varmistamaan hengissä säilymisemme. Traumatisoivassa kokemuksessa liskoaivojen alaisuudessa toimiva autonomisen eli tahdosta riippumattoman hermojärjestelmän sympaattinen osio aktivoituu, mutta tilanteen päätyttyä se ei siirry irtipäästävään parasympaattiseen tilaan vaan jää aktiiviseen hälytystilaan ikäänkuin uskoen että vaarallinen tilanne on edelleen päällä. Koska kyse on alkukantaisesta aivojen osasta, sitä ei voi ohjata rationaalisen ajattelun tasolla. Näin ollen vaikka vaikea tilanne on päättynyt kenties jo vuosia sitten, sisäinen järjestelmämme on edelleen aktivoitunut ”taistele tai pakene” tai ”jähmety” -valmiuteen. Usein trauma vaikeuttaa kykyä pysyä läsnä omassa kehossa koska keho tuntuu tiedostamattomalla tasolla vaaralliselta paikalta. 

S.E. istunnossa ohjaaja ja asiakas työskentelevät yhdessä asiakkaan autonomisen hermojärjestelmän kuormituksen purkamiseksi pienin turvallisin askelin. Tärkein työväline ja voimavara on oma keho. Työskentelyn tavoite on kyetä palaamaan kehoyhteyteen niin että asiakas voi kokea kehonsa uudelleen turvallisena paikkana. Työskentelyn myötä kehon resilienssi ja kyky palautua aktivoivista tilanteista arkielämässä kasvaa.

Työskentelytapa on ”alhaalta ylöspäin” (bottom up) eli kehosta lähtevää toimintaa kun taas puheterapiat suuntautuvat enemmän ”ylhäältä alas” (top down) työskentelykulmaan.

Keinoja työskentelyssä ovat muun muassa felt sense eli kehon tuntemusten aistimisen harjoittelu, titraatio eli vaikean kokemuksen pilkkominen pieniin osiin, pendulointi eli liikkuminen uhkaavan ja turvallisen kokemuksen välillä, korjaavan, traumaattisessa tilanteessa pysähtyneen tai estyneen kehon impulssin ja liikkeen löytäminen, korjaavan kokemuksen luominen, voimavarojen käyttäminen turvallisena tilana sekä orientoituminen tähän hetkeen ja turvalliseen fyysiseen ympäristöön.

Usein muistot vaikeasta tilanteesta nousevat mielikuvina tai kehon tuntemuksina esiin istunnossa, ja niitä käsitellään pehmeästi ja turvallisesti pilkkomalla ne pieniin osiin jotta hermojärjestelmä kykenee käsittelemään ja purkamaan niihin latautuneen aktivoitumisen energian. Kehon kyky purkaa vaikea kokemus on aina mahdollinen, ja sitä auttaa empaattisen ja turvallisen toisen ihmisen (ohjaajan) läsnäolo.

Pidemmällä tähtäimellä ja arjen apuna S.E.:n tavoite on auttaa ihmistä kehittämään herkkyyttään ja tietoisuuttaan tunnistaa hermojärjestelmänsä aktivoituminen ja löytää toimiva keino rauhoittaa itsensä.  Tämä lisää resilienssiä eli joustavuutta erilaisten yllättävien tilanteiden kohtaamiseen helpommin ja ilman pitempiaikaista hermojärjestelmän kuormittumista. Kun kyky joustavuuteen lisääntyy ja kapasiteetti tunteiden ja tuntemusten kokemiseen kasvaa, hermojärjestelmämme pääsee harjaantumaan aktivoitumisen ja irtipäästön luonnolliseen rytmiin. Näin arjen erilaiset tilanteet voivat tulla ja mennä vähemmällä ja lyhytaikaisemmalla kuormituksella.

Somatic Experiencing ennakoivana valmistautumisena
Joudumme joskus elämässämme terveyden kannalta välttämättömiin hoitotilanteisiin kuten leikkauksiin, haastaviin fyysisiin tutkimuksiin tai muulla tavalla usein pelkoa herättäviin toimenpiteisiin. Erityisesti jos olemme aiemmin elämässä joutuneet läpikäymään vaikeilta tuntuneita sairaalakokemuksia tai epäonnistuneita toimenpiteitä, nämä muistot voivat aktivoitua uuden hoitotoimenpiteen alla  nostaen ahdistusta ja pelkoa.

Ennakoivan S.E. -istunnon avulla voimme valmistautua kohtaamaan tulevan selkeämpinä ja rauhallisempina  tukeutuen sisäisiin ja ulkoisiin voimavaroihimme. Istunnossa kartoitamme pelkoja, tarpeita ja toiveita, käymme keskustelua kehomme tuntemusten kanssa, opimme rauhoittamaan itseämme ja tukemaan jo ennakkoon kehon paranemisen liikkeellelähtöä.

ANNAN SOMATIC EXPERIENCING -ISTUNTOJA HOITOTILASSANI HELSINGISSÄ TAI ETÄNÄ ZOOMIN VÄLITYKSELLÄ.

Olen sertifioitu Somatic Experiencing Practitioner ja opiskellut Italiassa 2017-21 Peter Levinen kansainvälisen koulutusohjelman alaisuudessa. 

Somatic Experiencing sessions are available also in English. SESSIONS CAN BE CONDUCTED IN PERSON OR ON ZOOM.

Sedute di Somatic Experiencing sono anche disponibili in italiano. LE SEDUTE POSSONO ESSERE FATTE IN PRESENZA O TRAMITE ZOOM.

Amita Riikka Lehti Somatic Experiencing

Kehollamme on synnynnäinen kyky eheyttää vaikea kokemus 

LINKKEJÄ
The European Association for Somatic Experiencing: https://somatic-experiencing-europe.org/
Somatic Experiencing International: https://traumahealing.org/
Ergos Institute of Somatic Education, Peter A Levine: https://www.somaticexperiencing.com/
Video ”How Trauma Changes Our Minds and Bodies”: https://youtu.be/n8pn6veUEes